Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

(ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926 / ΦΕΚ Β’ 3152 30.07.2020)

Σύμφωνα με τις διατάξεις της ΥΑ υπ’ Αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΕΗ/74949/926/30.07.2020, όπως αυτή έχει τροποποιηθεί και ισχύει, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων υπαγωγής δυνητικών δικαιούχων σε καθεστώς μειωμένων χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ για το έτος 2021 έχει εκπνεύσει.

Για επιπλέον πληροφορίες επί του νέου σχήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ.