Πληροφοριακό Σύστημα Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ της ΔΑΠΕΕΠ Α.Ε.

(ΥΑ υπ’ αριθμ. ΥΠΕΝ/ΔΗΕ/74949/926 / ΦΕΚ Β’ 3152 30.07.2020)

Το Πληροφοριακό Σύστημα θα παραμείνει διαθέσιμο στους δυνητικούς δικαιούχους για την υποβολή αιτήσεων για τα έτη 2019-2020 από τις 21/09/2020 και για χρονικό διάστημα 45 ημερών.

Για επιπλέον πληροφορίες επί του νέου σχήματος Μειωμένων Χρεώσεων ΕΤΜΕΑΡ, μπορείτε να ανατρέξετε στην ιστοσελίδα του ΔΑΠΕΕΠ.